เซนเซอร์ที่นิยมนำมาใช้กับงานด้านเกษตรกรรม (Agriculture Sensors)

อุปกรณ์เซนเซอร์ที่นิยมนำมาใช้กับงานด้านเกษตรกรรม

  • DHT22 — Temperature and Humidity.
  • TSL2561 — Lux Sensor (I2C Bus)
  • AtlasPH — Atlas Scientific PH Sensor (I2C Bus)
  • AtlasEC — Atlas Scientific EC Sensor (I2C Bus)
  • YoctoCO2 — Yoctopuce CO2 Sensor
  • WaterlevelSimple — A simple Input for monitoring a waterlevel (GPIO)
Internet of things (IoT)
Message us