Plant Factory With Artificial Lighting (PFAL)

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านการเกษตร โดยใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED จึงสามารถปลูกผักเป็นชั้นได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผักที่อยู่ชั้นใต้จะไม่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด

Plant Factory With Artificial Lighting (PFAL)

Plant Factory With Artificial Lighting (PFAL) คือโรงงานผลิตพืชที่ใช้แสงประดิษฐ์ (แสงแดดเทียมจากหลอดไฟ) ทดแทนแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเทคโนโลยี PFAL สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ เช่น ช่วงคลื่นแสง ความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุต่างๆ และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต โดยเลือกใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกำเนิดของแสง เนื่องจากให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟมากกว่า และสามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้

ในปัจจุบันการปลูกพืชด้วยระบบ Plant Factory ยังถือว่ามีต้นทุนที่สูงอยู่ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้กับระบบแสงเทียมสำหรับปลูกพืช การควบคุมอุณหภูมิจากหลอดไฟไม่ให้สูงจนเกินไป ซึ่งใช้เครื่องปรับอากาศเข้าช่วย ดังนั้นโรงงานผลิตพืชจึงเหมาะสำหรับการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงอย่างพืชในกลุ่มสมุนไพรทางการแพทย์ หรือกลุ่มพืชที่ใช้บริโภคโดยปลูกในเมืองแล้วให้ลูกค้าเข้ามาซื้อผลผลิตถึงแหล่งเพาะปลูก ซึ่งไม่ต้องเสียค่าขนส่ง

Message us